Darganfod ein gilydd drwy iaith y corff.

Cymru—Ethiop—Mudiad—Cysylltiad—Cynhwysiant—Perfformiad—Cydweithio—Gweithgaredd Cymru — Ethiopia—Symud — Cysylltu — Cynhwysiant — Chwarae — Cydweithio — Ymgyrchu — Llawenydd — Undod — Teulu — Gofal

Dan arweiniad Humans Move mae Jessie Brett yn creu perfformiadau a gweithgareddau dawns cynhwysol yng Nghymru ac Ethiopia lle mae croeso i bawb. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar gynhwysiant a newid safbwyntiau trwy greu cyfleoedd i gyfnewid nid yn unig gwybodaeth am ddawns ond hefyd profiadau diwylliannol, emosiynol a chorfforol.

Dyn ni'n credu’n gryf ei bod hi'n bwysig i bobl o wahanol ddiwylliannau, cefndiroedd a galluoedd ddod at ei gilydd i rannu profiadau ystyrlon lle mae modd herio unrhyw ragfarnau a rhagdybiaethau a'u goresgyn. 'Dyn ni'n deall ein bod ni'n rhannu ein byd a'n bod ni i gyd yn gysylltiedig. Gwnathethon ni greu Humans Move i fod yn ofod lle mae modd dathlu ein hunigrywiaeth a'i defnyddio i lywio’r broses tra'n creu prosiectau. Mae pob un ohonom yn bwysig. Yn debyg i ddarnau allan o focs jic-sô, gyda'n gilydd 'dyn ni'n dod ac undod a chydbwysedd i'r byd. Mae rhywbeth i'w ddysgu o bob profiad dynol. Mae Humans Move yn dod â’r weledigaeth hon i ofod lle mae cynhwysiant ac amrywiaeth mewn dawns yn cael ei wthio ymlaen, ac yn sgîl hyn gall mwy a mwy o bobl gael blas ar y profiad unigryw hwn.

Jessie Brett

Gweithgareddau cwmni:

Perfformio

Mae Humans Move yn creu theatr ddawns newydd a chynhwysol sy’n ein cymell i feddwl. Dyn ni'n gweithio ar y cyd i greu a mynd ar deithiau o amgylch cynyrchiadau theatr ddawns hygyrch sy'n annog empathi a chysylltiad rhwng cynulleidfaoedd a pherfformwyr. Mae Humans Move yn ymdrechu i alluogi pobl anabl a byddar i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'u hunain a'u cyrff trwy ein gwaith.

Gwaith datblygu

Mae Humans Move yn trefnu dosbarthiadau, gweithdai a gweithgareddau gan wahodd cyfranogwyr i gyfnewid yn lleol ac yn rhyngwladol trwy ddawns. Mae ein cwmni yn rhoi grym ac yn cefnogi artistiaid byddar ac anabl a merched i ddatblygu eu sgiliau ac adrodd eu straeon eu hunain. Trwy brosiectau dawns a theatr therapiwtig a thrawsnewidiol, 'dyn ni'n cynnal gofod diogel i'n hartistiaid rannu eu profiadau ac ailysgrifennu naratifau.

Systemau Cymorth

Mae Humans Move yn gweithio gyda'r gymuned ddawns, a sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ac Ethiopia. Gyda'i gilydd maent yn gweithio tuag at nodi a chwalu'r rhwystrau presennol i bobl anabl gael mynediad at hyfforddiant dawns a gwaith proffesiynol. Dyn ni'n cefnogi lleisiau creadigol trwy fentora a chreu cyfleoedd i ddatblygu'n artistig. Ein nod yw helpu sefydliadau i wneud eu gweithgareddau'n fwy hygyrch trwy sefydlu systemau cymorth rhyngddynt a'u cyfranogwyr, yn ogystal â chreu adnoddau ac offer i bobl ddatblygu arfer cynhwysol.

Gadewch i ni Gysylltu.

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a sioeau sydd i ddod, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych ddiddordeb mewn bwcio sioe anfonwch e-bost atom.

'Dyn ni'n edrych ymlaen i glywed gennych chi!

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* Mae'r meysydd gofynnol wedi'i marcio â *

Cefnogir gan:

Arts Council of Wales
Neidio i'r cynnwys